top of page

Verzending en retour

LEVERING

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Me-Time Schoonheidssalon bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Aan de leveringsplicht van Me-Time Schoonheidssalon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Me-Time Schoonheidssalon geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  

RETOUR

Bij een verkoop op afstand met een consument, overeenkomstig de Wet Overeenkomsten op afstand (artikel VI.45 tot VI.53 Wetboek Economisch Recht), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen met opgave van reden te retourneren. De herroepingstermijn begint te lopen : voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht; in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitneming van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel; in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitneming van het eerste goed. voor diensten te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst; voor verkoopovereenkomsten, waaronder ook de overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Me-Time Schoonheidssalon heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Me-Time Schoonheidssalon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Me-Time Schoonheidssalon er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het herroepingsrecht geldt niet voor: Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

bottom of page